دوازده مورد مهم درمورد استفاده ازدستگاههاي سولاریوم برنزه كننده

نکات استفاده از دستگاه سولاریوم

 • 1. قبل ازسولاريوم نوع پوست خودرا طبق جدول مشروحه تعيين نماييد وطبق دستور مذكور استفاده كنيد.
 • 2. افرادزير16 سال وهمينطور افراد باپوست type 1 جهت استفاده پيشنهاد نمي شوند.
 • 3. اگربيماري پوستي داريد ، باپزشك خودمشورت نمائيد ( ممكن است استفاده ازدستگاه برنزه كننده را تجويز نكند.)
 • 4. اگر ازجوش وpsonasis رنج مي بريد، اشعه UV مي تواند اثرات مثبت به همراه داشته باشد .
 • 5. اگرحساسيت نسبت به اشعه UV داريد مابه شما عدم استفاده راپيشنهادمي كنيم .
 • 6. پاك كردن لوازم آرايشي وباز كردن كليه لوازم زينتي قبل ازورود به دستگاه   .
 • 7. بعضي ازداروها بتدريج حساسيت پوست به اشعه UV راافزايش مي دهد ، تمام نحوه استفاده آنها رامطالعه فرمائيد ودرصورت هرگونه شك وترديد با ما يا پزشك خودمشورت نمائيد.
 • 8. اشعه UV براي چشمها مضر است ومي بايست ازعينك هاي مقاوم دربرابر UV استفاده شود به خصوص درمواردي كه اخيرا˝ جراحي روي آنها صورت گرفته باشد.
 • 9. استفاده ازدستگاه برنزه كننده يك بار درروز بيشتر پيشنهاد نمي شود وزير 50 بار درسال هميشه ازاستفاده بيش از حد بپرهيزد چرا كه سوختگي رابه دنبال دارد.
 • 10. موادمحافظ كننده وكرمها، برنزه شدن راتشديد مي بخشند.
 • 11. دوش گرفتن پس ازاستفاده ازدستگاه برنزه كننده واستفاده ازكرم مرطوب كننده سفارش مي شود.
 • 12.درصورت تورم ويا تاول بعد ازاستفاده باپزشك ما مشورت نمائيد.

از زبان مشتریان ما بخوانید